ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців,профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівни

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 унашій країні відзначають День охорони праці.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходидо Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусійпро майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої нагармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальнихтрансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці –це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію міжУкраїною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомноїенергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16

вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схваливКонцепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція)та затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою тагігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохоченнядо створення безпечних і здорових умов праці.Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство нормДирективи Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохоченнявдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікаціїУкраїною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15червня 2006 р., головними принципами якої є:

  • оцінка професійних ризиків чи небезпек;
  • боротьба з професійними ризиками чи небезпеками в місцях їх виникнення;
  • розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці,яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієноюпраці забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умовипраці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризикамистворить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекоюта гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні євивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінкита управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому(особливо окремих підприємств) і регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будутьінформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференціїтощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінкиризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджуютьМіністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах доуправління охороною праці, що своєю чергою можуть спричинити низку проблем. А втім,тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управліннябезпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результатиреформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівниківна роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку технологій(автоматизація, робототехніка, цифровізація, інформаційна комп’ютеризація),демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, щовпливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема професійнопідготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинитивідтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований та високоефективнийтрудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятостінаселення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне таздорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшучастину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмамиреформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди

Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.